Win een zomer lang de lekkerste plakjes cheddar

Op 28 mei is het Internationale Hamburgerdag en daarom zijn we benieuwd naar jouw lekkerste hamburger recept. Deel nu jouw favoriete hamburger recept en maak kans op een zomer lang ERU Slices Cheddar. Wie weet maak jij deze zomer de beste burgers voor je gezin, buren of vrienden. Waar wacht je nog op?

 • Vul hier je gegevens in:

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie ”ERU Slices Cheddar – win een zomer lang de lekkerste plakjes cheddar”, welke is georganiseerd door Koninklijke ERU. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer (“Deelnemer”) uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee zonder enig voorbehoud in te stemmen.

De actie wordt georganiseerd door Koninklijke ERU B.V. gevestigd aan Middellandse Zee 7 te (3446 CG) Woerden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 30088663 (“Organisator”).

Artikel 1 – Algemeen
Op deze actie- en deelnemersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht in Nederland dan wel een door de organisatie aan te wijzen rechter. Koninklijke ERU heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijzen en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. Bij een aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website https://eru.eu/acties/win-een-zomer-lang-de-lekkerste-plakjes-cheddar/ worden geplaatst.

Artikel 2 – Deelname

 1. De hamburger recepten kunnen uiterlijk tot woensdag 27-05-2020 18:00 uur op de actiepagina worden geüpload.
 2. Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan aan personen ouder dan 18 jaar, die tijdens de actieperiode woonachtig zijn in Nederland met een vaste woon- of verblijfplaats.
 3. Alleen inzendingen met volledig en juist ingevulde gegevens worden verwerkt. Bij een niet-conforme deelname vervalt het recht op vergoeding.
 4. Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via de website https://eru.eu/acties/win-een-zomer-lang-de-lekkerste-plakjes-cheddar/
 5. Een Deelnemer mag vaker dan één keer aan de actie deelnemen, mits er een ander recept wordt geüpload.

Artikel 3 – Uitsluiting van deelname
Medewerkers van Koninklijke ERU en iedereen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie betrokken is, alsmede hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname. Koninklijke ERU heeft te allen tijde het recht één of meer Deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor deelname aan de actie of enige vorm van vergoeding die gekoppeld is aan deze actie.

Artikel 4 – Actiemechanisme
Deelnemers aan de Actie hebben een kans om een zomer lang gratis ERU Slices Cheddar te winnen. Met zomer lang wordt van zaterdag 20 juni t/m dinsdag 22 september 2020 bedoelt. De werking van de actie is als volgt:

 1. De deelnemer gaat naar de actiewebsite https://eru.eu/acties/win-een-zomer-lang-de-lekkerste-plakjes-cheddar/.
 2. De deelnemer vult op de getoonde webpagina in ieder geval de volgende gevraagde gegevens in, te weten naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en het hamburger recept. De deelnemer dient de algemene voorwaarden te accepteren om mee te kunnen doen aan de actie.
 3. De deelnemer maakt nu kans op een zomer lang gratis ERU Slices Cheddar.
 4. De winnaar heeft in de periode zaterdag 20 juni t/m dinsdag 22 september 2020 recht op twee verpakkingen ERU Slices Cheddar per week, wat in totaal neerkomt op 28 verpakkingen.
 5. De actieperiode loopt van woensdag 20 t/m woensdag 27 mei 2020 18:00 uur.
 6. De trekking van de winnaar vindt plaats op donderdag 28 mei 2020 om 17:00 uur. Uit alle ingevoerde recepten vanaf woensdag 20 mei t/m woensdag 27 mei 2020 18:00 uur wordt een winnaar geselecteerd.
 7. Met de winnaar wordt uiterlijk donderdag 28 mei 2020 contact opgenomen via de door hen ingevulde contactgegevens.
 8. De selectie van de winnaar vindt aan het einde van de spelronde plaats. Alle inzendingen van de spelronde worden beoordeeld door de jury, die vervolgens de prijswinnaar aanwijst. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht.
 9. Als de winnaar 72 uur na bekendmaking geen antwoord heeft gestuurd, heeft de organisator het recht om de prijs aan een andere deelnemer uit te reiken.
 10. De prijs is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.
 11. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 – Persoonsgegevens
De verstrekte persoonsgegevens zullen door Koninklijke ERU B.V. worden gebruikt voor de administratieve verwerking van deze actie. De verstrekte persoonsgegevens kunnen alleen voor de in deze Actievoorwaarden opgenomen doelen worden gebruikt en/of verwerkt en worden te allen tijde vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld. Koninklijke ERU kan de persoonsgegevens gebruiken om de deelnemer op de hoogte te houden van andere promotionele acties of speciale aanbiedingen per e-mail of anderszins, indien de deelnemer daarvoor bij aanmelding toestemming geeft.

Artikel 6 – Uitsluitingen

 1. De organisator en iedere bij de actie betrokken (rechts)persoon zijn onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid aansprakelijk indien er sprake is van overmacht, of om welke reden dan ook de actie of bepaalde modaliteiten van de actie noodzakelijkerwijs zouden dienen te worden gewijzigd, onderbroken, uitgesteld, gestopt of geannuleerd.
 2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de actie te maken krijgt met fouten, vertragingen, verliezen, technische defecten van door de organisator ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door de organisator of de door haar ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers, netwerken en leidingen of andere zaken, niets uitgezonderd.
 3. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.
 4. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen of eventuele schade, mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of eventuele gebreken bij het verzenden van de inzendingen.
 5. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet verantwoordelijk voor welke schade, kosten, of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, behoudens bij opzet of grove schuld.
 6. De organisator is jegens de deelnemer niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.
 7. Wanneer deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend zijn of worden, dan blijven de deelnemer en de organisator aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

Artikel 7 – Deponering en publicatie van het reglement

 1. Dit reglement is beschikbaar en openbaar.
 2. De deelnemer die een kopie van dit reglement wenst te ontvangen, dient bij zijn/haar aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe te sturen naar de organisator (Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA Woerden), o.v.v. ‘ ERU Slices Cheddar – win een zomer lang de lekkerste plakjes cheddar’.

Artikel 8 – Onvoorziene omstandigheden

 1. In geval van overmacht, of indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen, zal de organisator daar een beslissing over nemen.
 2. De organisator is bevoegd elke noodzakelijke beslissing te nemen om de goede werking van de actie te verzekeren. De beslissing van de organisator is soeverein en zonder verhaal.
 3. Of een wijziging noodzakelijk is, staat uitsluitend ter beoordeling aan de organisator.
 4. Eventuele wijziging(en), onderbreking, beëindiging, uitstel of annulering zal zo spoedig mogelijk op de Actiewebsite bekend worden gemaakt.

Artikel 9 – Slotbepalingen

 1. Op de actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die uit de actie voortkomen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van de organisator.
 3. Niets uit de inhoud van de actie, dan wel publicatie, mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de organisator.
 4. Elke vraag of klacht betreffende het verloop van de actie zal per schrijven, binnen de 7 kalenderdagen volgend op de afsluiting van de actie waarover de vraag of klacht handelt, moeten worden verstuurd naar het volgende adres: Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA te Woerden o.v.v. ‘ERU Slices Cheddar – win een zomer lang de lekkerste plakjes cheddar’. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of via telefoon behandeld kunnen worden. De klachten die na het verstrijken van de termijn of niet schriftelijk toegekomen zijn, zullen niet worden behandeld.

Bedankt voor het insturen van je favoriete hamburger recept! Donderdag 28 mei 2020 maken we de winnaar bekend.