Win een weekend weg bij Vakantiepark Molenwaard

Geniet in september een weekend lang met het hele gezin in een luxe accommodatie bij Vakantiepark Molenwaard. Beleef samen met jouw kleintje(s) de leukste avonturen op de Avonturenboerderij en maak kennis met boertje en boerinnetje Fien & Teun. Van 10 mei 2021 t/m 13 juni 2021 maak je iedere week kans op een heerlijk weekend weg.

Hoe maak ik kans?

 1. Koop een actieverpakking ERU Kids 100g of 200g.
 2. Vul hieronder de unieke actiecode en jouw gegevens in.
 3. In de actieperiode wordt er iedere week één winnaar bekend gemaakt.

 • Vul hier je gegevens in:

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Op dit moment heeft Koninklijke ERU een unieke on pack winactie. Bij aankoop van 1 actieverpakking ERU Kids (100 gram of 200 gram) ontvangt u een unieke code waarmee u iedere week kans maakt op een gratis weekend weg bij vakantiepark Molenwaard.

Deze actievoorwaarden zijn geldig op bovengenoemde actie welke is georganiseerd door het submerk ERU Kids van Koninklijke ERU.

Contactgegevens van Koninklijke  ERU zijn:
Koninklijke ERU
Postbus 7
3440 AA Woerden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Op deze actie- en deelnemersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht in Nederland dan wel een door de organisatie aan te wijzen rechter.
 2. Koninklijke ERU (hier na te noemen “organisator”) heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden en zonder melding vooraf het recht (de organisatie of opzet van) deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijzen en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. In geval van wijziging of beëindiging van de actie zal hiervan mededeling worden gedaan op https://eru.eu/acties/win-een-weekend-weg-bij-vakantiepark-molenwaard/. Bij aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website https://eru.eu/acties/win-een-weekend-weg-bij-vakantiepark-molenwaard/ worden geplaatst.
 3. Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan aan personen ouder dan 18 jaar die tijdens de actieperiode woonachtig zijn in Nederland en dus een vaste woon- of verblijfplaats in hebben.

Artikel 2 – Deelname

 1. De deelnemer vult online het deelnameformulier in op https://eru.eu/acties/win-een-weekend-weg-bij-vakantiepark-molenwaard/. Hierbij vermeldt de deelnemer zijn/haar contactgegevens bestaande uit de volledige naam en een geldig e-mailadres. De ingevoerde gegevens worden door de organisator niet verstrekt aan derden.
 2. De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn, hiervoor is de organisator niet verantwoordelijk.
 3. De organisator houdt deelnemer alleen op de hoogte van haar producten, diensten en andere acties indien de deelnemer hiertoe bij deelname toestemming geeft door een zogeheten opt-in te verlenen.

Artikel 3 – Uitsluiting van deelname

 1. Van deelneming aan de actie zijn uitgesloten:
  • De organisator Koninklijke ERU.
  • Elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de actie.
 2. De in lid 1 van dit artikel omschreven uitsluiting geldt mede voor de werknemers, medewerkers, directeuren en/of andere personen werkzaam bij of verbonden aan de vermelde organisaties.
 3. Eveneens zijn van deelname uitgesloten familieleden in de eerste graad van de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld, alsmede personen die op hetzelfde adres staan geregistreerd als de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld.
 4. Personen onder 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 4 – Actiemechanisme en prijzen

 1. Bij aankoop van een actieverpakking ERU Kids naar keuze, te weten ERU Kids 100g en ERU Kids 200g, ontvangt u een unieke code op de verpakking. Ga naar https://eru.eu/acties/win-een-weekend-weg-bij-vakantiepark-molenwaard/ en volg de instructies op de website om kans te maken op een gratis weekend weg bij Vakantiepark Molenwaard.
 2. Het volledige prijzenpakket bestaat uit:
  • 5x een gratis weekend weg bij vakantiepark Molenwaard ter waarde van €430,-, gelegen op het volgende adres; Bloklandsekade 5, 2975 LA Ottoland.
  • De winnaar heeft daarbij de keuze uit de volgende verschillende accommodaties; Biesboschchalets, Avonturententen en Polderlodges.
  • Tijdens het weekend heb je onbeperkt toegang tot Avonturenboerderij Molenwaard.Deze prijs is beschikbaar gesteld door Vakantiepark Molenwaard.
 1. Het weekend weg bij vakantiepark Molenwaard zal plaatsvinden in september 2021, exacte data gaat in overleg met Vakantiepark Molenwaard. De winnaar wordt hiervoor in contact gebracht met een contactpersoon van Vakantiepark Molenwaard.
 2. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.
 3. Deelname aan deze actie is gratis, behalve de aanschaf van de actieverpakkingen van ERU Kids.
 4. U kunt uitsluitend deelnemen met een unieke actiecode.
 5. U kunt zo vaak deelnemen aan de actie als u wilt, mits u 1 actiecode per keer hebt.
 6. De actieperiode loopt van 10 mei t/m 13 juni 2021.
 7. De actieperiode is verdeeld in 5 rondes, te weten:
  • Ronde 1: vanaf opening actie tot en met 16 mei 2021 23.59 uur
  • Ronde 2: vanaf 17 mei 2021 00.00 uur tot en met 23 mei 2021 23.59 uur
  • Ronde 3: vanaf 24 mei 2021 00.00 uur tot en met 30 mei 2021 23.59 uur
  • Ronde 4: vanaf 31 mei 2021 00.00 uur tot en met 6 juni 2021 23.59 uur
  • Ronde 5: vanaf 7 juni 2021 00.00 uur tot en met 13 juni 2021 23.59 uur
 8. Alle actiecodes die tot en met 16 mei 2021 zijn ingevoerd zullen met de eerste ronde meedoen.
 9. Direct aan het einde van iedere spelronde vindt er een (1) trekking plaats. Uit het aantal deelnemers van de betreffende ronde wordt door de computer de prijswinnaar willekeurig geselecteerd. De winnaar wordt na sluiting van iedere ronde bekend gemaakt. Alleen met de winnaar neem de organisator persoonlijk contact op via de mail.
 10. Als de winnaar 72 uur na bekendmaking geen antwoord heeft gestuurd, heeft de organisator het recht om de prijs aan een andere deelnemer uit te reiken.
 11. Over de uitslag en toekenning van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.
 12. De actiecode is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.

Artikel 5 – Uitsluitingen

 1. De organisator en iedere bij de actie betrokken persoon zijn onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid aansprakelijk indien er sprake is van overmacht, of om welke reden dan ook de actie of bepaalde modaliteiten van de actie noodzakelijkerwijs zouden dienen te worden gewijzigd, onderbroken, uitgesteld, gestopt of geannuleerd.
 2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de actie te maken krijgt met fouten, vertragingen, verliezen, technische defecten van door de organisator ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door de organisator of de door haar ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers, netwerken en leidingen of andere zaken, niets uitgezonderd.
 3. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.
 4. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen of eventuele schade, mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of eventuele gebreken bij het verzenden van de inzendingen.
 5. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet verantwoordelijk voor welke schade, kosten, of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, behoudens bij opzet of grove schuld.
 6. De organisator is jegens de deelnemer niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.

Artikel 6 – Reglement

 1. Het louter deelnemen aan de actie houdt in de aanvaarding van dit reglement zonder enig voorbehoud.
 2. Dit reglement is beschikbaar en openbaar.
 3. De deelnemer die een kopie van dit reglement wenst te ontvangen, dient bij zijn/haar aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe te sturen naar de organisator (Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA Woerden), o.v.v. ‘ERU Kids winactie Vakantiepark Molenwaard 2021’.

Artikel 7 – Onvoorziene omstandigheden

 1. In geval van overmacht, of indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen, zal de organisator daar een beslissing over nemen.
 2. De organisator is bevoegd elke noodzakelijke beslissing te nemen om de goede werking van de actie te verzekeren. De beslissing van de organisator is soeverein en zonder verhaal.
 3. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers, die naar haar redelijk oordeel frauduleus voorkomen of een onrechtmatige/onregelmatige gang van zaken of beïnvloeding met zich mee (zouden) brengen, direct en zonder nadere motivering van deelname uit te sluiten.
 4. Eventuele wijziging(en), onderbreking, beëindiging, uitstel of annulering zal zo spoedig mogelijk op de website https://eru.eu/acties/win-een-weekend-weg-bij-vakantiepark-molenwaard/ bekend worden gemaakt. Of een wijziging noodzakelijk is, staat uitsluitend ter beoordeling aan de organisator.

Artikel 8 – Slotbepalingen

 1. Op de actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die uit de actie voortkomen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van de organisator.
 3. Niets uit de inhoud van de actie, dan wel publicatie, mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de organisator.
 4. Elke vraag of klacht betreffende het verloop van de actie zal per schrijven, binnen de 7 kalenderdagen volgend op de afsluiting van de actie waarover de vraag of klacht handelt, moeten worden verstuurd naar het volgende adres: Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA te Woerden o.v.v. ‘ERU Kids winactie Vakantiepark Molenwaard 2021’. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of via telefoon behandeld kunnen worden. De klachten die na het verstrijken van de termijn of niet schriftelijk toegekomen zijn, zullen niet worden behandeld.

Bedankt voor je deelname!

Aan het einde van iedere week zal een winnaar bekend worden gemaakt. Houd je mail goed in de gaten!