Win een suptocht voor twee personen

Ontsnap aan de dagelijkse rush en ga op pad met ERU Balans! Win een suptocht voor twee personen inclusief picknick op de Loosdrechtse Plassen en laat je meevoeren naar de rust van de natuur. Gun jezelf een moment van ontspanning en geniet van een zorgeloze dag, helemaal verzorgd in ERU Balans stijl. Doe mee en geef jezelf de kans om te ontsnappen aan de hectiek van het dagelijks leven!

Hoe maak je kans?

  • Ga naar jouw (online) supermarkt en koop een kuipje ERU Balans;
  • Vul onderstaand actieformulier in en upload je kassabon;
  • Je maakt nu kans op deze prijs!

  • Vul hier je gegevens in:

  • Toegestane bestandstypen: jpg, jpeg, png, pdf, Max. bestandsgrootte: 10 MB.
  • Deze website is beveligd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn hierop van kracht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Win een suptocht voor twee personen personen”, welke is georganiseerd door het merk ERU Balans van Koninklijke ERU. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer (“Deelnemer”) uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee zonder enig voorbehoud in te stemmen.

Contactgegevens van Koninklijke ERU zijn:
Koninklijke ERU
Postbus 7
3440 AA Woerden

Artikel 1 – Algemeen
1. Op deze actie- en deelnemersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht in Nederland dan wel een door de organisatie aan te wijzen rechter.
2. Koninklijke ERU (hier na te noemen “organisator”) heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden en zonder melding vooraf het recht (de organisatie of opzet van) deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijs en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. In geval van wijziging of beëindiging van de actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.eru.eu/win-een-suptocht-voor-twee-personen/. Bij aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website www.eru.eu/win-een-suptocht-voor-twee-personen/ worden geplaatst.

Artikel 2 – Deelname
1. De actie loopt vanaf dinsdag 7 mei 2024 t/m zondag 16 juni 2024. Na het verstrijken van de actieperiode is deelnemen niet meer mogelijk.
2. Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan aan personen van 18 jaar of ouder die tijdens de actieperiode woonachtig zijn in Nederland en dus een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.
3. Alleen inzendingen met volledig en juist ingevulde gegevens worden verwerkt. Bij een niet-conforme deelname vervalt het recht op deelname.
4. Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via de daarvoor bestemde actiepagina op de website.
5. Door deel te nemen aan de winactie accepteert de deelnemer de algemene actievoorwaarden zonder enig voorbehoud.
6. De deelnemer vult online het deelnameformulier in op www.eru.eu/win-een-suptocht-voor-twee-personen/.
7. De ingevoerde gegevens kunnen worden verwerkt door derden, hiermee is een verwerkersovereenkomst afgesloten.
8. De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn, hiervoor is de organisator niet verantwoordelijk.
9. De organisator houdt deelnemer alleen op de hoogte van haar producten, diensten en andere acties indien de deelnemer hiertoe bij deelname toestemming geeft door een zogeheten opt-in te verlenen.

Artikel 3 – Uitsluiting van deelname
1. Van deelneming aan de actie zijn uitgesloten:
– De organisator Koninklijke ERU.
– Elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de actie.
2. De in lid 1 van dit artikel omschreven uitsluiting geldt mede voor de werknemers, medewerkers, directeuren en/of andere personen werkzaam bij of verbonden aan de vermelde organisaties.
3. Eveneens zijn van deelname uitgesloten familieleden in de eerste graad van de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld, alsmede personen die op hetzelfde adres staan geregistreerd als de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld.

Artikel 4 – Actiemechanisme en prijs
1. De deelnemer koopt een verpakking ERU Balans – alle smaakvarianten mogelijk – en bewaart de kassabon.
2. De deelnemer uploadt de kassabon op www.eru.eu/win-een-suptocht-voor-twee en vult de gevraagde gegevens in, te weten naam, achternaam, postcode, telefoon en e-mailadres om kans te maken op een complete suptocht voor twee personen op zondag 30 juni.
3. De prijs bestaat uit een uitgezette suptocht met een picknick op een unieke locatie bij de Loosdrechtse Plassen op zondag 30 juni. Het programma (circa 3 uur) ziet er als volgt uit:
– Welkomst drankje (20 min)
– Omkleden + instructie (20 min)
– Suppen (45 min)
– Lunch op een prachtige picknickplek (45 min)
– Suppen (45 min)
Van tevoren is er de mogelijkheid om aan te geven of je een gids mee wil of zelf met de routekaart op pad gaat.
4. In totaal wordt deze prijs 10x weggegeven.
5. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.
6. Deelname aan deze actie is gratis, behalve de aanschaf van een verpakking ERU Balans.
7. Je kan zo vaak deelnemen aan de actie als je wilt, mits je een unieke kassabon met daarop een verpakking ERU Balans upload.
8. Alle actiecodes die tot en met 16 juni 23.59 uur 2024 zijn ingevoerd zullen mee worden genomen in de trekking.
9. Uit het totaal aantal deelnemers wordt willekeurig 10 prijswinnaars geselecteerd. Alleen met de 10 winnaars neemt de organisator persoonlijk contact op via de mail.
10. Op maandag 17 juni vindt de trekking plaats en diezelfde wordt er met de 10 winnaars via e-mail contact opgenomen.
11. Om de prijs te ontvangen dient de winnaar binnen 48 uur via e-mail of telefonisch te reageren en de details te bevestigen.
12. Als de winnaar 48 uur na bekendmaking geen antwoord heeft gestuurd, heeft de organisator het recht om de prijs aan een andere deelnemer uit te reiken.
13. Verliezers zullen geen persoonlijk bericht ontvangen.
14. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
15. De actiecode is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.

Artikel 5 – Uitsluitingen
1. De organisator en iedere bij de actie betrokken persoon zijn onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid aansprakelijk indien er sprake is van overmacht, of om welke reden dan ook de actie of bepaalde modaliteiten van de actie noodzakelijkerwijs zouden dienen te worden gewijzigd, onderbroken, uitgesteld, gestopt of geannuleerd.
2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de actie te maken krijgt met fouten, vertragingen, verliezen, technische defecten van door de organisator ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door de organisator of de door haar ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers, netwerken en leidingen of andere zaken, niets uitgezonderd.
3. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.
4. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen of eventuele schade, mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of eventuele gebreken bij het verzenden van de inzendingen.
5. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet verantwoordelijk voor welke schade, kosten, of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, behoudens bij opzet of grove schuld.
6. De organisator is jegens de deelnemer niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.

Artikel 6 – Reglement
1. Het louter deelnemen aan de actie houdt in de aanvaarding van dit reglement zonder enig voorbehoud.
2. Dit reglement is beschikbaar en openbaar.
3. De deelnemer die een kopie van dit reglement wenst te ontvangen, dient bij zijn/haar aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe te sturen naar de organisator (Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA Woerden), o.v.v. ‘ERU Balans Win een suptocht voor twee personen’.

Artikel 7 – Onvoorziene omstandigheden
1. In geval van overmacht, of indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen, zal de organisator daar een beslissing over nemen.
2. De organisator is bevoegd elke noodzakelijke beslissing te nemen om de goede werking van de actie te verzekeren. De beslissing van de organisator is soeverein en zonder verhaal.
3. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers, die naar haar redelijk oordeel frauduleus voorkomen of een onrechtmatige/onregelmatige gang van zaken of beïnvloeding met zich mee (zouden) brengen, direct en zonder nadere motivering van deelname uit te sluiten.
4. Of een wijziging noodzakelijk is, staat uitsluitend ter beoordeling aan de organisator.
5. Eventuele wijziging(en), onderbreking, beëindiging, uitstel of annulering zal zo spoedig mogelijk op de website www.eru.eu/win-een-suptocht-voor-twee-personen/. bekend worden gemaakt.

Artikel 8 – Slotbepalingen
1. Op de actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen die uit de actie voorkomen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van de organisator.
3. Niets uit de inhoud van de actie, dan wel publicatie, mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de organisator.
4. Elke vraag of klacht betreffende het verloop van de actie zal per schrijven, binnen de 7 kalenderdagen volgend op de afsluiting van de actie waarover de vraag of klacht handelt, moeten worden verstuurd naar het volgende adres: Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA te Woerden o.v.v. ‘ERU Balans Win een suptocht voor twee personen’. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of via telefoon behandeld kunnen worden. De klachten die na het verstrijken van de termijn of niet schriftelijk toegekomen zijn, zullen niet worden behandeld.

Bedankt!

We hebben jouw inzending in goede orde ontvangen. Op maandag 17 juni nemen we persoonlijk contact op met de winnaars.