Win een racelicentie en leer racen van Robert Doornbos!

Heb jij altijd al willen ervaren hoe het is om coureur te zijn? Dan is dit je kans! Bij aankoop van een actieverpakking ERU Prestige maak je tijdelijk kans op het winnen van een racecursus. En niet zomaar een racecursus! Niemand minder dan voormalig F1-coureur Robert Doornbos gaat jou helpen om jouw racelicentie te halen.

Hoe maak ik kans op deze prijs?

 • Koop een actieverpakking ERU Prestige (te herkennen aan de actiesticker)
 • Vul jouw gegevens en unieke code in op deze pagina

Dat is alles wat je moet doen om kans te maken op het behalen van een racelicentie. Dus waar wacht je nog op?! Pedal to the metal en op naar de supermarkt om jouw actieverpakking ERU Prestige te scoren!

 • Vul hier je gegevens in:

 • Adres

  Wordt automatisch aangevuld.

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Op dit moment heeft Koninklijke ERU een unieke Racelicentie on pack winactie. Bij aankoop van 1 verpakking ERU Prestige ontvangt u een unieke code waarmee u kans maakt op het behalen van een racelicentie onder begeleiding van Robert Doornbos.

Deze actievoorwaarden zijn geldig op bovengenoemde actie welke is georganiseerd door het merk ERU Prestige van Koninklijke ERU.

Contactgegevens van Koninklijke ERU zijn:
Koninklijke ERU
Postbus 7
3440 AA Woerden

Artikel 1 – Algemeen

 1. Op deze actie- en deelnemersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht in Nederland dan wel een door de organisatie aan te wijzen rechter.
 2. Koninklijke ERU (hier na te noemen “organisator”) heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden en zonder melding vooraf het recht (de organisatie of opzet van) deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijzen en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. In geval van wijziging of beëindiging van de actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.eru.eu/acties/win-een-racelicentie-en-leer-racen-van-robert-doornbos/. Bij aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website www.eru.eu/acties/win-een-racelicentie-en-leer-racen-van-robert-doornbos/ worden geplaatst.
 3. Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan aan personen ouder dan 18 jaar die tijdens de actieperiode woonachtig zijn in Nederland of België en dus een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland of België hebben.

Artikel 2 – Deelname

 1. De deelnemer vult online het deelnameformulier in op www.eru.eu/acties/win-een-racelicentie-en-leer-racen-van-robert-doornbos/. Hierbij vermeldt de deelnemer zijn/haar contactgegevens bestaande uit de volledige naam en een geldig e-mailadres. De ingevoerde gegevens worden door de organisator niet verstrekt aan derden.
 2. De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn, hiervoor is de organisator niet verantwoordelijk.
 3. De organisator houdt deelnemer alleen op de hoogte van haar producten, diensten en andere acties indien de deelnemer hiertoe bij deelname toestemming geeft door een zogeheten opt-in te verlenen.

Artikel 3 – Uitsluiting van deelname

 1. Van deelneming aan de actie zijn uitgesloten:
  – De organisator Koninklijke ERU.
  – Elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de actie.
 2. De in lid 1 van dit artikel omschreven uitsluiting geldt mede voor de werknemers, medewerkers, directeuren en/of andere personen werkzaam bij of verbonden aan de vermelde organisaties.
 3. Eveneens zijn van deelname uitgesloten familieleden in de eerste graad van de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld, alsmede personen die op hetzelfde adres staan geregistreerd als de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld.
 4. Om de racelicentie te kunnen behalen moet de deelnemer voldoen aan de volgende criteria:
  a. De deelnemer is in het bezit van een geldig rijbewijs.
  b. De deelnemer heeft niet eerder ervaringen met hartklachten, epilepsie, verlies van bewustzijn, last van duizeligheid of hernia gehad.
  c. Deelnemer mag niet zwanger zijn.
  d. De deelnemer heeft geen medische behandelingen ondergaan die schade kunnen hebben op de reactiesnelheid.
  e. De deelnemer zal tijdens de racecursus niet onder invloed zijn van drank en/of drugs.

Artikel 4 – Actiemechanisme en prijzen

 1. Bij aankoop van 1 actieverpakking ERU Prestige bevindt zich een unieke actiecode op de deksel van de verpakking. Ga naar www.eru.nl/acties en volg de instructies op de website om kans te maken op de prijs.
 2. De prijs bestaat uit één 24-uurs racecursus inclusief autohuur, brandstof, hotelovernachting, dokterskeuring en examengeld (praktijk/theorie) t.w.v. € 1699,-. De racecursus vindt plaats op 15 & 16 juni op Circuit Zandvoort.
 3. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.
 4. Deelname aan deze actie is gratis, behalve de aanschaf van de actieverpakking van ERU Prestige 100 gram.
 5. U kunt uitsluitend deelnemen met een unieke actiecode.
 6. U kunt zo vaak deelnemen aan de actie als u wilt, mits u 1 actiecode per keer hebt.
 7. De actieperiode loopt van 15 maart t/m 15 mei 2020.
 8. De trekking van de winnaar vindt plaats op 22 mei 2020. Uit alle ingevoerde actiecodes vanaf 15 maart tot en met 15 mei 2020 wordt een winnaar geselecteerd.
 9. Met de winnaar wordt uiterlijk 25 mei contact opgenomen via de door hen ingevulde contactgegevens.
 10. De trekking vindt aan het einde van de spelronde plaats. Uit het aantal deelnemers van de spelronde wordt door de computer willekeurig de prijswinnaar geselecteerd. De winnaar ontvangt persoonlijk bericht via de mail.
 11. Als de winnaar 72 uur na bekendmaking geen antwoord heeft gestuurd, heeft de organisator het recht om de prijs aan een andere deelnemer uit te reiken.
 12. Over de uitslag en toekenning van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 – Uitsluitingen

 1. De organisator en iedere bij de actie betrokken persoon zijn onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid aansprakelijk indien er sprake is van overmacht, of om welke reden dan ook de actie of bepaalde modaliteiten van de actie noodzakelijkerwijs zouden dienen te worden gewijzigd, onderbroken, uitgesteld, gestopt of geannuleerd.
 2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de actie te maken krijgt met fouten, vertragingen, verliezen, technische defecten van door de organisator ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door de organisator of de door haar ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers, netwerken en leidingen of andere zaken, niets uitgezonderd.
 3. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.
 4. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen of eventuele schade, mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of eventuele gebreken bij het verzenden van de inzendingen.
 5. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet verantwoordelijk voor welke schade, kosten, of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, behoudens bij opzet of grove schuld.
 6. De organisator is jegens de deelnemer niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.

Artikel 6 – Reglement

 1. Het louter deelnemen aan de actie houdt in de aanvaarding van dit reglement zonder enig voorbehoud.
 2. Dit reglement is beschikbaar en openbaar.
 3. De deelnemer die een kopie van dit reglement wenst te ontvangen, dient bij zijn/haar aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe te sturen naar de organisator (Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA Woerden), o.v.v. ‘ERU Prestige racelicentie on pack 2020’.

Artikel 7 – Onvoorziene omstandigheden

 1. In geval van overmacht, of indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen, zal de organisator daar een beslissing over nemen.
 2. De organisator is bevoegd elke noodzakelijke beslissing te nemen om de goede werking van de actie te verzekeren. De beslissing van de organisator is soeverein en zonder verhaal.
 3. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers, die naar haar redelijk oordeel frauduleus voorkomen of een onrechtmatige/onregelmatige gang van zaken of beïnvloeding met zich mee (zouden) brengen, direct en zonder nadere motivering van deelname uit te sluiten.
 4. Eventuele wijziging(en), onderbreking, beëindiging, uitstel of annulering zal zo spoedig mogelijk op de website www.eru.eu/acties/win-een-racelicentie-en-leer-racen-van-robert-doornbos/ bekend worden gemaakt. Of een wijziging noodzakelijk is, staat uitsluitend ter beoordeling aan de organisator.

Artikel 8 – Slotbepalingen

 1. Op de actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die uit de actie voortkomen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van de organisator.
 3. Niets uit de inhoud van de actie, dan wel publicatie, mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de organisator.
 4. Elke vraag of klacht betreffende het verloop van de actie zal per schrijven, binnen de 7 kalenderdagen volgend op de afsluiting van de actie waarover de vraag of klacht handelt, moeten worden verstuurd naar het volgende adres: Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA te Woerden o.v.v. ‘ERU Prestige racelicentie on pack 2020’. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of via telefoon behandeld kunnen worden. De klachten die na het verstrijken van de termijn of niet schriftelijk toegekomen zijn, zullen niet worden behandeld.

Bedankt voor je deelname!

Bedankt voor het invoeren van je gegevens, we hebben je ter bevestiging een e-mail gestuurd. Mocht de bevestigingsmail niet in je inbox verschijnen, dan willen we je vriendelijk verzoeken om je spambox te controleren.