Win thrilling prizes!

Win één van de spannende activiteiten uit de nieuwe serie Taste the Thrill met Tim en Tom Coronel:

  • Stuntvlieg experience
  • Klim experience
  • Duik experience
Prijzenpakket

Bekijk de serie op taste-the-thrill.nl en kijk mee hoe Tim en Tom naar ongekende hoogte klimmen, duiken zonder zuurstoffles en stunts doen in een stuntvliegtuig.

Hoe maak je kans?

  • Koop een kuipje ERU Prestige of ERU Prestige Tube.
  • Vul hieronder de actiecode en je contactgegevens in.
  • Kies je favoriete thrilling activiteit. Begin februari krijgen de winnaars persoonlijk bericht.
  • Vul hier je gegevens in:

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Op dit moment heeft Koninklijke ERU een unieke on pack winactie. Bij aankoop van één (1) actieverpakking ERU Prestige 100 gram of ERU Prestige Tube 80 gram ontvang je een unieke code waarmee je kans maakt op één van de spannende activiteiten uit de nieuwe serie Taste the Thrill met Tim en Tom Coronel.

Deze actievoorwaarden zijn geldig op bovengenoemde actie welke is georganiseerd door het submerk ERU Prestige van Koninklijke ERU.

Contactgegevens van Koninklijke ERU zijn:
Koninklijke ERU
Postbus 7
3440 AA Woerden
info@eruprestige.nl

Artikel 1 – Algemeen
1. Op deze actie- en deelnemersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht in Nederland dan wel een door de organisatie aan te wijzen rechter.
2. Koninklijke ERU (hier na te noemen “organisator”) heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden en zonder melding vooraf het recht (de organisatie of opzet van) deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijzen en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. In geval van wijziging of beëindiging van de actie zal hiervan mededeling worden gedaan op eru.eu/acties/taste-the-thrill/. Bij aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website eru.eu/acties/taste-the-thrill/ worden geplaatst.
3. Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan voor personen van 18 jaar of ouder die tijdens de actieperiode woonachtig zijn in Nederland en dus een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.

Artikel 2 – Deelname
1. De deelnemer vult online het deelnameformulier in op eru.eu/acties/taste-the-thrill/. Hierbij vermeldt de deelnemer zijn/haar contactgegevens bestaande uit een geldig e-mailadres, volledige naam, geslacht, e-mailadres, postcode en telefoonnummer. De ingevoerde gegevens worden verwerkt door een derde partij, maar deze partij verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en op basis van instructies van Koninklijke ERU. Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens tref je in ons privacy statement.
2. De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn, hiervoor is de organisator niet verantwoordelijk.
3. De organisator houdt deelnemer alleen op de hoogte van haar producten, diensten en andere acties indien de deelnemer hiertoe bij deelname toestemming geeft door een zogeheten opt-in te verlenen.

Artikel 3 – Uitsluiting van deelname
1. Van deelneming aan de actie zijn uitgesloten:
– De organisator Koninklijke ERU.
– Elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de actie.
2. De in lid 1 van dit artikel omschreven uitsluiting geldt mede voor de werknemers, directeuren en/of andere personen werkzaam bij of verbonden aan de vermelde organisatie.
3. Eveneens zijn van deelname uitgesloten familieleden in de eerste graad van de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld, alsmede personen die op hetzelfde adres staan geregistreerd als de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld.
4. Personen onder 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 4 – Actiemechanisme en prijzen
1. Bij aankoop van één (1) actieverpakking ERU Prestige 100 gram of ERU Prestige Tube 80 gram tref je een unieke actiecode op de actiesticker van de verpakking. Ga naar eru.eu/acties/taste-the-thrill/ en volg de instructies op de actiepagina en kies je favoriete thrilling activiteit.
2. Het volledige prijzenpakket bestaat uit:
4x klim experience bij Excalibur Groningen – klimmen onder begeleiding op de hoogste klimtoren van Europa (ca. 1,5 uur).
2x duik experience bij Diveworld in Enschede -10 meter duiken onder begeleiding (ca. 2,5 uur).
1x stuntvliegen bij Sky Unlimited in Lelystad – unlimited arrangement stuntvliegen met film- en geluidsopnames (ca. 3 uur).
3. De prijzen zijn inzetbaar gedurende het hele jaar 2023.
4. De prijzen zijn niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.
5. Deelname aan deze actie is gratis, behalve de aanschaf van de actieverpakking van ERU Prestige 100 gram of ERU Prestige Tube 80 gram.
6. U kunt uitsluitend deelnemen met een unieke actiecode.
7. U kunt zo vaak deelnemen aan de actie als u wilt, mits u één (1) actiecode per keer hebt.
8. De actieperiode loopt van dinsdag 29 november 2022 t/m dinsdag 31 januari 2023.
9. Met de winnaar wordt uiterlijk na 2 weken contact opgenomen via de door hen ingevulde contactgegevens.
10. Als de winnaar 72 uur na bekendmaking de prijs niet in ontvangst heeft genomen wanneer er telefonisch of per e-mail contact is opgenomen, heeft de organisator het recht om de prijs aan een andere deelnemer uit te reiken.
11. Over de uitslag en toekenning van de prijzen kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5 – Uitsluitingen
1. De organisator en iedere bij de actie betrokken persoon zijn onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid aansprakelijk indien er sprake is van overmacht, of om welke reden dan ook de actie of bepaalde modaliteiten van de actie noodzakelijkerwijs zouden dienen te worden gewijzigd, onderbroken, uitgesteld, gestopt of geannuleerd.
2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de actie te maken krijgt met fouten, vertragingen, verliezen, technische defecten van door de organisator ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door de organisator of de door haar ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers, netwerken en leidingen of andere zaken, niets uitgezonderd.
3. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.
4. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen of eventuele schade, mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of eventuele gebreken bij het verzenden van de inzendingen.
5. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet verantwoordelijk voor welke schade, kosten, of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, behoudens bij opzet of grove schuld.
6. De organisator is jegens de deelnemer niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.

Artikel 6 – Reglement
1. Het louter deelnemen aan de actie houdt in de aanvaarding van dit reglement zonder enig voorbehoud.
2. Dit reglement is beschikbaar en openbaar.
3. De deelnemer die een kopie van dit reglement wenst te ontvangen, dient bij zijn/haar aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe te sturen naar de organisator (Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA Woerden), o.v.v. ‘ERU Prestige Taste the Thrill’.

Artikel 7 – Onvoorziene omstandigheden
1. In geval van overmacht, of indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen, zal de organisator daar een beslissing over nemen.
2. De organisator is bevoegd elke noodzakelijke beslissing te nemen om de goede werking van de actie te verzekeren. De beslissing van de organisator is soeverein en zonder verhaal.
3. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers, die naar haar redelijk oordeel frauduleus voorkomen of een onrechtmatige/onregelmatige gang van zaken of beïnvloeding met zich mee (zouden) brengen, direct en zonder nadere motivering van deelname uit te sluiten.
4. Eventuele wijziging(en), onderbreking, beëindiging, uitstel of annulering zal zo spoedig mogelijk op de website eru.eu/acties/taste-the-thrill/ bekend worden gemaakt. Of een wijziging noodzakelijk is, staat uitsluitend ter beoordeling aan de organisator.

Artikel 8 – Slotbepalingen
1. Op de actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Niets uit de inhoud van de actie, dan wel publicatie, mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de organisator.
3. Elke vraag of klacht betreffende het verloop van de actie zal per schrijven, binnen de 7 kalenderdagen volgend op de afsluiting van de actie waarover de vraag of klacht handelt, moeten worden verstuurd naar het volgende adres: Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA te Woerden o.v.v. ‘ERU Prestige Taste the Thrill. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of via telefoon behandeld kunnen worden. De klachten die na het verstrijken van de termijn of niet schriftelijk toegekomen zijn, zullen niet worden behandeld.

 

Bedankt!

Bedankt voor jouw deelname. Begin februari krijgen de winnaars persoonlijk bericht.