Smullen met Smeg

Maak iedere week kans op SMEG keukenapparatuur.

Hoe maak je kans?
• Koop een actieverpakking ERU Balans.
• Vul hieronder de actiecode en je contactgegevens in.
• Kies jouw favoriete kleur voor één van de SMEG keukenapparaten.

Iedere week geven we andere apparaten weg. Deze week maak je kans op een SMEG koelkast en handmixer.

  • Vul hier je gegevens in:

  • Adres

    Wordt automatisch aangevuld.

  • Hidden
  • * De staafmixer is enkel verkrijgbaar in pastelblauw en crème.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Op dit moment heeft Koninklijke ERU een unieke ERU Balans actie “Smullen met SMEG”. Bij aankoop van 1 actieverpakking ERU Balans ontvangt u een unieke code waarmee u kans maakt op SMEG keukenapparatuur.

Deze actievoorwaarden zijn geldig op bovengenoemde actie welke is georganiseerd door het merk ERU Balans van Koninklijke ERU.

Contactgegevens van Koninklijke ERU zijn:
Koninklijke ERU
Postbus 7
3440 AA Woerden
info@eru.com

Artikel 1 – Algemeen
1. Op deze actie- en deelnemersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht in Nederland dan wel een door de organisatie aan te wijzen rechter.
2. Koninklijke ERU (hier na te noemen “organisator”) heeft te allen tijde en zonder opgaaf van reden en zonder melding vooraf het recht (de organisatie of opzet van) deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijs en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. In geval van wijziging of beëindiging van de actie zal hiervan mededeling worden gedaan op www.eru.eu/smullen-met-smeg. Bij aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website www.eru.eu/smullen-met-smeg worden geplaatst.
3. Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan aan personen ouder dan 18 jaar die tijdens de actieperiode woonachtig zijn in Nederland en dus een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland hebben.

Artikel 2 – Deelname
1. De deelnemer vult online het deelnameformulier in op www.eru.eu/smullen-met-smeg. Hierbij vermeldt de deelnemer zijn/haar contactgegevens bestaande uit de volledige naam, geldig e-mailadres en het keukenapparaat inclusief kleur die hij/zij graag zou willen winnen.
2. De ingevoerde gegevens worden door de organisator niet verstrekt aan derden.
3. De deelnemer garandeert dat alle verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn, hiervoor is de organisator niet verantwoordelijk.
4. De organisator houdt de deelnemer alleen op de hoogte van haar producten, diensten en andere acties indien de deelnemer hiertoe bij deelname toestemming geeft door een zogeheten opt-in te verlenen.

Artikel 3 – Uitsluiting van deelname
1. Van deelneming aan de actie zijn uitgesloten:
– De organisator Koninklijke ERU.
– Elke andere persoon die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van de actie.
2. De in lid 1 van dit artikel omschreven uitsluiting geldt mede voor de werknemers, medewerkers, directeuren en/of andere personen werkzaam bij of verbonden aan de vermelde organisaties.
3. Eveneens zijn van deelname uitgesloten familieleden in de eerste graad van de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld, alsmede personen die op hetzelfde adres staan geregistreerd als de personen die in de voorgaande leden 1 en 2 zijn bedoeld.
4. Personen onder 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 4 – Actiemechanisme en prijs
1. Bij aankoop van 1 actieverpakking ERU Balans, diverse smaakvarianten, ontvangt u een unieke actiecode op de verpakking. Ga naar www.eru.eu/smullen-met-smeg en volg de instructies op de website om kans te maken op SMEG keukenapparatuur.
2. Het volledige prijzenpakket bestaat uit 22 SMEG keukenapparaten:
– 4 x Koelkast FAB10 t.w.v. €1.309,-
– 4 x Blender PBF01 t.w.v. €129,-
– 4 x Broodrooster 2×2 TSF01 t.w.v. €169,-
– 4 x Keukenmachine full color SMF03 t.w.v. €579,-
– 4 x Handmixer HMF01 t.w.v. €159,-
– 2 x Staafmixer HBF22 t.w.v. €159,-
De winnaar heeft daarbij keuze uit 4 verschillende kleuren, namelijk pastelblauw, watergroen, roze en crème. Enkel de staafmixer is verkrijgbaar in pastelblauw en crème.
3. De prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.
4. Deelname aan deze actie is gratis, behalve de aanschaf van de actieverpakking van ERU Balans.
5. U kunt uitsluitend deelnemen met een unieke actiecode.
6. U kunt zo vaak deelnemen aan de actie als u wilt, mits u 1 actiecode per keer hebt.
7. De actie loopt vanaf 17 april 2023 t/m 1 juli 2023.
8. De actieperiode is verdeeld in 11 rondes, te weten:
– Ronde 1: vanaf opening actie tot en met 24 april 2023 08.59 uur.
In deze week wordt er een koelkast en handmixer weggegeven.
– Ronde 2: vanaf 24 april 2023 09.00 uur tot en met 1 mei 2023 08.59 uur.
In deze week wordt er een blender en keukenmachine weggegeven.
– Ronde 3: vanaf 1 mei 2023 09.00 uur tot en met 8 mei 2023 08.59 uur.
In deze week wordt er een broodrooster en staafmixer weggegeven.
– Ronde 4: vanaf 8 mei 2023 09.00 uur tot en met 15 mei 2023 08.59 uur.
In deze week wordt er een koelkast en handmixer weggegeven.
– Ronde 5: vanaf 15 mei 2023 09.00 uur tot en met 22 mei 2023 08.59 uur.
In deze week wordt er een blender en keukenmachine weggegeven.
– Ronde 6: vanaf 22 mei 2023 09.00 uur tot en met 29 mei 2023 08.59 uur.
In deze week wordt er een broodrooster en staafmixer weggegeven.
Ronde 7: vanaf 29 mei 2023 09.00 uur tot en met 5 juni 2023 08.59 uur.
In deze week wordt er een koelkast en handmixer weggegeven.
– Ronde 8: vanaf 5 juni 2023 09.00 uur tot en met 12 juni 2023 08.59 uur.
In deze week wordt er een blender en keukenmachine weggegeven.
– Ronde 9: vanaf 12 juni 2023 09.00 uur tot en met 19 juni 2023 08.59 uur.
In deze week wordt er een broodrooster en blender weggegeven.
– Ronde 10: vanaf 19 juni 2023 09.00 uur tot en met 26 juni 2023 08.59 uur.
In deze week wordt er een broodrooster en keukenmachine weggegeven.
– Ronde 11: vanaf 26 juni 2023 09.00 uur tot en met 1 juli 2023 23.59 uur.
In deze week wordt er een koelkast en handmixer weggegeven.
9. Alle actiecodes die tot en met 24 april 08.59 uur 2023 zijn ingevoerd zullen met de eerste ronde meedoen.
10. Direct aan het einde van iedere spelronde vinden er twee (2) trekkingen plaats, voor de twee apparaten die in die speelronde verloot worden. Uit het aantal deelnemers van de betreffende ronde wordt door de computer de prijswinnaar willekeurig geselecteerd. De winnaar wordt na sluiting van iedere ronde bekend gemaakt. Alleen met de winnaar neemt de organisator persoonlijk contact op via de mail.
11. Om de prijs te ontvangen dient de winnaar binnen 72 uur via e-mail of telefonisch te reageren en de details te bevestigen.
12. Als de winnaar 72 uur na bekendmaking geen antwoord heeft gestuurd, heeft de organisator het recht om de prijs aan een andere deelnemer uit te reiken.
13. Verliezers zullen geen persoonlijk bericht ontvangen.
14. Over de uitslag en toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
15. De actiecode is niet inwisselbaar of uit te keren in geld of andere producten of diensten.

Artikel 5 – Uitsluitingen
1. De organisator en iedere bij de actie betrokken persoon zijn onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid aansprakelijk indien er sprake is van overmacht, of om welke reden dan ook de actie of bepaalde modaliteiten van de actie noodzakelijkerwijs zouden dienen te worden gewijzigd, onderbroken, uitgesteld, gestopt of geannuleerd.
2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de actie te maken krijgt met fouten, vertragingen, verliezen, technische defecten van door de organisator ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door de organisator of de door haar ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers, netwerken en leidingen of andere zaken, niets uitgezonderd.
3. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.
4. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen of eventuele schade, mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of eventuele gebreken bij het verzenden van de inzendingen.
5. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet verantwoordelijk voor welke schade, kosten, of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, behoudens bij opzet of grove schuld.
6. De organisator is jegens de deelnemer niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.

Artikel 6 – Reglement
1. Het louter deelnemen aan de actie houdt in de aanvaarding van dit reglement zonder enig voorbehoud.
2. Dit reglement is beschikbaar en openbaar.
3. De deelnemer die een kopie van dit reglement wenst te ontvangen, dient bij zijn/haar aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe te sturen naar de organisator (Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA Woerden), o.v.v. ‘ERU Balans Smullen met SMEG’.

Artikel 7 – Onvoorziene omstandigheden
1. In geval van overmacht, of indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen, zal de organisator daar een beslissing over nemen.
2. De organisator is bevoegd elke noodzakelijke beslissing te nemen om de goede werking van de actie te verzekeren. De beslissing van de organisator is soeverein en zonder verhaal.
3. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers, die naar haar redelijk oordeel frauduleus voorkomen of een onrechtmatige/onregelmatige gang van zaken of beïnvloeding met zich mee (zouden) brengen, direct en zonder nadere motivering van deelname uit te sluiten.
4. Of een wijziging noodzakelijk is, staat uitsluitend ter beoordeling aan de organisator.
5. Eventuele wijziging(en), onderbreking, beëindiging, uitstel of annulering zal zo spoedig mogelijk op de website www.eru.eu/smullen-met-smeg bekend worden gemaakt.

Artikel 8 – Slotbepalingen
1. Op de actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Eventuele geschillen die uit de actie voorkomen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van de organisator.
3. Niets uit de inhoud van de actie, dan wel publicatie, mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de organisator.
4. Elke vraag of klacht betreffende het verloop van de actie zal per schrijven, binnen de 7 kalenderdagen volgend op de afsluiting van de actie waarover de vraag of klacht handelt, moeten worden verstuurd naar het volgende adres: Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA te Woerden o.v.v. ‘ERU Balans Smullen met SMEG’. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of via telefoon behandeld kunnen worden. De klachten die na het verstrijken van de termijn of niet schriftelijk toegekomen zijn, zullen niet worden behandeld.

Bedankt!

Bedankt voor jouw deelname. De winnaars krijgen binnen 7 dagen persoonlijk bericht.