Privacy Statement

Privacy Statement

Koninklijke ERU hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens. Op deze webpagina omschrijven we hoe wij omgaan met persoonsgegevens die door ons worden verzameld.

Bescherming

Koninklijke ERU doet er alles aan om privacy te waarborgen en houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • De verwerking van persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt voor het afhandelen van vragen, suggesties, klachten, winacties etc. die wij via het contact- of actieformulier op onze website ontvangen. Het betreft de volgende gegevens:

 • Geslacht;
 • Voorletter(s);
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel(s);
 • Achternaam;
 • Adres, postcode en woonplaats;
 • Land;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • IBAN.

Sociale Media

Dit zijn cookies die functionaliteiten van social media websites mogelijk maken. Via de website van Koninklijke ERU wordt toegang geboden tot verschillende social media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Pinterest en Whatsapp. Wanneer je op een webpagina op een social media button klikt, dan worden er door de desbetreffende social media partij cookies op jouw computer of mobiele apparaat geplaatst. Met deze cookies wordt onder andere informatie over je browser met jouw IP-adres verzameld. Ook zal hiermee je online surfgedrag te herleiden zijn. Koninklijke ERU is niet verantwoordelijk voor de voorwaarden van derden. Koninklijke ERU verwijst naar de voorwaarden van de volgende partijen: Facebook, Pinterest en WhatsApp.

Verstrekking aan derden

Persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door derde partijen, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of wettelijk verplicht en toegestaan. Koninklijke ERU verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) zijn strikte afspraken gemaakt ten aanzien van de beveiliging van persoonsgegevens. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Koninklijke ERU bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Hierna verwijderen of anonimiseren we de gegevens. Anonimiseren betekent dat de gegevens niet naar de desbetreffende persoon te herleiden zijn.

Rechten van betrokkene

De betrokkene heeft recht op inzage, rectificatie, overdracht of verwijdering van persoonsgegevens. Tevens kan bezwaar gemaakt worden tegen de verwerking van persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Koninklijke ERU of door een van onze verwerkers.

Informatie

Vragen over ons privacy beleid of klachten kunt u richten aan:
Koninklijke ERU
Middellandse Zee 7
3446 CG WOERDEN
0348 – 578 411
privacy@eru.com