Maartens Wintergames

Deze winter geeft Maarten Meiners samen met ERU Prestige te gekke prijzen weg. In de nieuwe webserie ‘Maartens Wintergames’ maak je tot en met maandag 16 maart iedere week kans op toffe prijzen.

Hoe maak je kans?

  1. Ga naar ons Facebook, Instagram of YouTube kanaal;
  2. Laat jouw antwoord op de vraag achter in de reacties van de video;
  3. Je maakt nu kans op de prijs van de desbetreffende video

Ga gelijk naar de video van deze week

Van dinsdag 18 februari t/m vrijdag 21 februari 2020 11:59 uur heeft Koninklijke ERU een winactie. Bij deze actie maakt de deelnemer kans op een ERU Prestige fitnesspakket.

Deze actievoorwaarden zijn geldig op bovengenoemde actie welke is georganiseerd door het submerk ERU Prestige van Koninklijke ERU.

Contactgegevens van Koninklijke ERU zijn:
Koninklijke ERU
Postbus 7
3440 AA Woerden

1. Op deze actie- en deelnemersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht in Nederland dan wel een door de organisatie aan te wijzen rechter.

2. Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan aan personen ouder dan 18 jaar, die tijdens de actieperiode woonachtig zijn in Nederland met een vaste woon- of verblijfplaats.

3. Medewerkers en familieleden van de organisator, of andere personen die betrokken zijn bij de organisatie van deze actie, zijn uitgesloten van deelname.

4. Door deel te nemen aan de winactie accepteert de deelnemer de algemene actievoorwaarden zonder enig voorbehoud.

5. Een aankoop van een ERU kaas is niet vereist om mee te doen aan de winactie.

6. De deelnemer dient te raden hoe lang Maarten Meiners in de plankhouding kan blijven staan en dient zijn of haar antwoord achter te laten in de reacties van de video op Instagram, Facebook of YouTube. Wanneer het juiste antwoord meerdere keren wordt geraden, zal onder deze inzendingen de winnaar willekeurig worden geselecteerd. Wanneer het juiste antwoord niet wordt geraden, wint de deelnemer die het dichts bij de exacte tijd zit.

7. Wanneer de deelnemer op verschillende sociale media reageert onder dezelfde video, wordt dit als één inzending beschouwt.

8. De actieperiode loopt van dinsdag 18 februari t/m vrijdag 21 februari 2020, 11:59 uur. Na bovengenoemde periode zullen nieuwe inzendingen niet meer in overweging worden genomen.

9. De winnaar ontvang de volgende prijs: een ERU Prestige fitnesspakket.

10. Er wordt één (1) prijstrekking gehouden om één (1) winnaar van de actie te bepalen, in overeenstemming met punt 8 van de Algemene Actievoorwaarden.

11. De winnaar(es) van de actie wordt op maandag 24 februari, via een privébericht via het sociale medium waarop is deelgenomen, op de hoogte gesteld. Daarnaast wordt de gebruikersnaam van de winnaar, waarmee is deelgenomen aan de actie, in de Instagram Story van @eruprestige bekend gemaakt. Om de prijs te ontvangen dient de winnaar binnen 48 uur te reageren.

12. Als de winnaar 48 uur na bekendmaking geen antwoord heeft gestuurd, heeft de organisator het recht om de prijs aan een andere deelnemer uit te reiken.

13. Verliezers zullen geen persoonlijk bericht ontvangen.

14. De gewonnen prijs zal middels post verstuurd worden of op het woonadres van de winnaar worden afgegeven op een door de organisatie te bepalen datum.

15. De organisator en iedere bij de actie betrokken persoon zijn onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid aansprakelijk indien er sprake is van overmacht, of om welke reden dan ook de actie of bepaalde modaliteiten van de actie noodzakelijkerwijs zouden dienen te worden gewijzigd, onderbroken, uitgesteld, gestopt of geannuleerd.

16. De in lid 15 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de actie te maken krijgt met fouten, vertragingen, verliezen, technische defecten van door de organisator ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door de organisator of de door haar ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers, netwerken en leidingen of andere zaken, niets uitgezonderd.

17. De in lid 15 bedoelde (rechts)personen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.

18. De in lid 15 bedoelde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen of eventuele schade, mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of eventuele gebreken bij het verzenden van de inzendingen.

19. De in lid 15 bedoelde (rechts)personen zijn niet verantwoordelijk voor welke schade, kosten, of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, behoudens bij opzet of grove schuld.

20. De organisator is jegens de deelnemer niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.

21. De prijs is niet overdraagbaar of inwisselbaar. Er is geen geldprijs of krediet beschikbaar.

22. De organisator behoudt het recht voor om op ieder moment de actie en/of actievoorwaarden, tijdelijk of permanent, aan te passen met of zonder aankondiging aan de deelnemers.

23. Dit reglement is beschikbaar en openbaar.

24. Elke vraag of klacht betreffende het verloop van de actie zal per schrijven, binnen de 7 kalenderdagen volgend op de afsluiting van de actie waarover de vraag of klacht handelt, moeten worden verstuurd naar het volgende adres: Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA te Woerden o.v.v. ‘ERU Prestige – Maartens Wintergames x video 5’. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of via telefoon behandeld kunnen worden. De klachten die na het verstrijken van de termijn of niet schriftelijk toegekomen zijn, zullen niet worden behandeld.