Je hebt ERU Bio geproefd! Wat vond je ervan?

We zijn benieuwd wat je van ERU Bio vindt! Vul het formulier hieronder in en upload de kassabon. Binnen 7 dagen ontvang je het aankoopbedrag terug!

 • Vul hier je gegevens in:

 • Max. file size: 10 MB.
 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “ERU Bio gratis proeven? Meld je aan!”,  welke is georganiseerd door het submerk ERU Bio van Koninklijke ERU. Door deelname aan deze actie verklaart de deelnemer (“Deelnemer”) uitdrukkelijk van deze actievoorwaarden kennis te hebben genomen en daarmee zonder enig voorbehoud in te stemmen.

De actie wordt georganiseerd door Koninklijke ERU B.V. gevestigd aan Middellandse Zee 7 te (3446 CG) Woerden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nr. 30088663 (“Organisator”)

Artikel 1 – Algemeen

Op deze actie- en deelnemersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden berecht door de bevoegde burgerlijke rechter te Utrecht in Nederland dan wel een door de organisatie aan te wijzen rechter.

Koninklijke ERU heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf (de organisatie of opzet van) deze actie te (laten) beëindigen en/of (prijzen en/of actievoorwaarden) te (laten) wijzigen. Bij een aanpassing van de actievoorwaarden zal de aangepaste versie zo snel mogelijk op de website worden geplaatst.

Artikel 2 – Deelname

 1. De actieperiode loopt van 14 juni 2021 t/m 28 juni 2021. Na het verstrijken van de Actieperiode is deelname niet meer mogelijk.
 2. Deelname aan deze actie is uitsluitend toegestaan aan personen ouder dan 18 jaar, die tijdens de Actieperiode woonachtig zijn in Nederland met een vaste woon- of verblijfplaats.
 3. Alleen inzendingen met volledig en juist ingevulde gegevens worden verwerkt. Bij een niet-conforme deelname vervalt het recht op vergoeding.
 4. Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen via de website https://eru.eu/acties/eru-bio-gratis-proeven-meld-je-aan/
 5. Deelnemers kunnen uitsluitend deelnemen indien zij in het bezit zijn van een Nederlandse IBAN-betaalrekening.
 6. Maximaal 1 deelname per adres en/of rekeninghouder.

Artikel 3 – Uitsluiting van deelname

Medewerkers van Koninklijke ERU en iedereen die direct of indirect bij de organisatie van deze actie betrokken is, alsmede hun naaste familieleden, zijn uitgesloten van deelname.

Koninklijke ERU heeft te allen tijde het recht één of meer Deelnemers zonder opgaaf van redenen en zonder melding vooraf van deelname uit te sluiten. Door uitsluiting van deelname komt de Deelnemer op geen enkele wijze meer in aanmerking voor deelname aan de actie of enige vorm van vergoeding die gekoppeld is aan deze actie.

Personen onder 18 jaar zijn uitgesloten van deelname.

Artikel 4 – Actiemechanisme

Deelnemers aan de actie maken kans op een plaats in het proefpanel. De geselecteerden voor het proefpanel hebben vervolgens de mogelijkheid om de aankoopprijs van een verpakking ERU Bio 100g vergoed te krijgen. De werking van de actie is als volgt:

 1. De deelnemer meldt zich via aan voor het proefpanel van ERU Bio 100g door zijn/haar contactgegevens in te vullen, bestaande uit naam, achternaam, e-mailadres, telefoonnummer en postcode. Vervolgens laat de Deelnemer weten hoe hij/zij van deze actie weet.
 2. De deelnemer ontvangt van Koninklijke ERU een e-mail om hem/haar te bedanken voor deelname.
 3. De deelnemer ontvangt een e-mailbericht wanneer hij/zij is geselecteerd voor het proefpanel, met daarin een link en unieke code. Na ontvangst van dit bericht heeft de deelnemer 4 weken tijd (tot en met 26 juli) om de vergoeding aan te vragen via deze link.
 4. De deelnemer koopt een verpakking ERU Bio 100g.
 5. De deelnemer volgt de link in de felicitatie e-mail en vult op de getoonde webpagina de gevraagde gegevens in, te weten unieke code, naam, e-mail, postcode, IBAN nummer en naam rekeninghouder. Ook upload de deelnemer hier de kassabon en vult de beoordelingsvragen in.
 6. Het aankoopbedrag wordt binnen 7 dagen gestort op het opgegeven IBAN-nummer.

Artikel 5 – Persoonsgegevens

De verstrekte persoonsgegevens zullen door Koninklijke ERU B.V. en haar handlingpartij worden gebruikt voor de administratieve verwerking van deze actie. De verstrekte persoonsgegevens kunnen alleen voor de in deze Actievoorwaarden opgenomen doelen worden gebruikt en/of verwerkt en worden te allen tijde vertrouwelijk en met zorgvuldigheid behandeld. Koninklijke ERU kan de persoonsgegevens gebruiken om de deelnemer op de hoogte te houden van andere promotionele acties of speciale aanbiedingen per e-mail of anderszins, indien de deelnemer daarvoor bij aanmelding toestemming geeft.

Artikel 6 – Uitsluitingen

 1. De organisator en iedere bij de actie betrokken persoon zijn onder geen enkele voorwaarde of omstandigheid aansprakelijk indien er sprake is van overmacht, of om welke reden dan ook de actie of bepaalde modaliteiten van de actie noodzakelijkerwijs zouden dienen te worden gewijzigd, onderbroken, uitgesteld, gestopt of geannuleerd.
 2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de actie te maken krijgt met fouten, vertragingen, verliezen, technische defecten van door de organisator ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door de organisator of de door haar ingeschakelde derden bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers, netwerken en leidingen of andere zaken, niets uitgezonderd.
 3. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gevolgschade.
 4. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet aansprakelijk voor enige uit de actie voortvloeiende handelingen of eventuele schade, mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het bekijken van de website en/of eventuele gebreken bij het verzenden van de inzendingen.
 5. De in lid 1 bedoelde (rechts)personen zijn niet verantwoordelijk voor welke schade, kosten, of lasten dan ook, voortvloeiende uit deelname aan de actie, behoudens bij opzet of grove schuld.
 6. De organisator is jegens de deelnemer niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) de actie.
 7. De organisator is niet aansprakelijk voor verloren gegane ingevulde formulieren met inzending.
 8. Wanneer deze actievoorwaarden gedeeltelijk ongeldig of onverbindend zijn of worden, dan blijven de deelnemer en de organisator aan het overblijvende gedeelte gebonden. Partijen zullen het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze actievoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige of onverbindende gedeelte.

Artikel 7 – Deponering en publicatie van het regelement

 1. Dit reglement is beschikbaar en openbaar.
 2. De deelnemer die een kopie van dit reglement wenst te ontvangen, dient bij zijn/haar aanvraag een aan zichzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde enveloppe te sturen naar de organisator (Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA Woerden), o.v.v. “ERU Bio gratis proeven? Meld je aan!”, .

Artikel 8 – Onvoorziene omstandigheden

 1. In geval van overmacht, of indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen, zal de organisator daar een beslissing over nemen.
 2. De organisator is bevoegd elke noodzakelijke beslissing te nemen om de goede werking van de actie te verzekeren. De beslissing van de organisator is soeverein en zonder verhaal.
 3. Of een wijziging noodzakelijk is, staat uitsluitend ter beoordeling aan de organisator.
 4. Eventuele wijziging(en), onderbreking, beëindiging, uitstel of annulering zal zo spoedig mogelijk op de Actiewebsite bekend worden gemaakt.

Artikel 9 – Slotbepalingen

 1. Op de actie is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die uit de actie voorkomen, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter van de statutaire vestigingsplaats van de organisator.
 3. Niets uit de inhoud van de actie, dan wel publicatie, mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van de organisator.
 4. Elke vraag of klacht betreffende het verloop van de actie zal per schrijven, binnen de 7 kalenderdagen volgend op de afsluiting van de actie waarover de vraag of klacht handelt, moeten worden verstuurd naar het volgende adres: Koninklijke ERU, Postbus 7, 3440 AA te Woerden o.v.v. “ERU Bio gratis proeven? Meld je aan!”. In geen enkel geval zullen de klachten mondeling of via telefoon behandeld kunnen worden. De klachten die na het verstrijken van de termijn of niet schriftelijk toegekomen zijn, zullen niet worden behandeld.

Bedankt voor je beoordeling!

Binnen 7 dagen ontvang je het aankoopbedrag van één kuipje ERU Bio terug!